POLÍTICA DE PRIVACITAT
Política de privacitat

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i la Llei 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, Cabanyal Reviu  posea a disposició dels usuaris i usuàries de la seva política de protecció de dades.

Identitat del responsable de tractament

El responsable del tractament de les dades personals recollides al web corporatiu de www.teixintxarxes.org  és:

Cabanyal Reviu
CIF: G98905219
Adreça: Mediterrani 35, 46011 Valencia
E-mail: cabanyalreviu@gmail.com 

Finalitat i temps de conservació dels tractaments de dades.

Les dades que ens facilita pels, formularis de contacte, enquestes o procediments en el moment de la recollida de dades, és conforme amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades i es realitza amb l’única finalitat de prestar-li el servei que ens sol·licita.

Tractarem les seves dades per a la gestió de les activitats, cursos i tallers. Les seves dades no seran cedides a tercers.

Un cop finalitzi l’activitat no es farà ús de les seves dades, no obstant això es conservaran el temps necessari.

La base legal per al tractament de les seves dades és l’exercici de les competències pròpies de Cabanyal Reviu, portar a terme la prestació dels serveis que ens ha sol·licitat i el consentiment de l’interessat.

En cap cas es duran a terme decisions automatitzades a partir de les seves dades.

No es transferiran les seves dades  sense disposar de la seva autorització expressa prèvia.

Tota la informació que facilita l’usuari ha de ser veraç. L’usuari és l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i del perjudicis que causi a Teixint Xarxes o a tercers. Cabanyal Reviu  es reserva el dret a excloure dels serveis a tot usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions que procedeixin en Dret.

Cessió o comunicació de dades a tercers

Per tal de prestar correctament el servei es podran proporcionar les dades a entitats que ens prestin serveis. Aquesta gestió de les seves dades es realitza únicament i exclusivament per a garantir la realització, seguretat i disponibilitat dels serveis que li oferim, garantint que aquestes entitats apliquin les mesures d’índole tècnica, jurídica i organitzativa i millors pràctiques de seguretat de la informació. Evitant així, la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat i altres obligacions en la matèria que exigeixi la normativa a cada moment.

Fora d’aquesta situació, no es realitza cap comunicació de les seves dades personals a tercers, excepte que siguin requerides per les autoritats públiques competents i/o altres entitats, de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada moment.

Els seus drets en facilitar les seves dades

En qualsevol moment pot sol·licitar i obtenir informació de com i per a què estem tractant les seves dades, exercint els següents drets:

Accés a les seves dades: sol·licitar quines dades tenim  i quin ús en fem.
Rectificar les seves dades: sol·licitar la modificació o rectificació de les dades inexactes.
Suprimir les seves dades: sol·licitar que les dades siguin eliminades i no es faci tractament d’elles, fora del que la llei ens exigeixi conservar.
Limitar el tractament: sol·licitar que les dades siguin conservades per necessitats legals.
Oposar-se a un tractament: sol·licitar que no es faci un ús concret de les seves dades.
Portabilitat de les seves dades: sol·licitar que li lliurem les dades en un format compatible per que ho lliuri a un tercer que li hagi d’oferir un servei.
Informació addicional sobre el tractament de dades personals

Si desitja conèixer més informació sobre els tractaments de dades personals que porta a terme l’Ajuntament de Tarragona es pot posar en contacte amb el Delegat de Protecció de Dades de la Generalitat:Paseo de la Alameda, 16. 46010 Valencia. email:dpd@gva.es.

Presentació de reclamacions

L’Autoritat Valenciana de Protecció de Dades http://participacio.gva.es/va/web/delegacion-de-proteccion-de-datos-gva) és l’Organisme Supervisor que vetlla pel compliment de la legislació de protecció de dades a l’Administració Pública de la Comunitat Valenciana, si vostè considera que Cabanyal Reviut ha incomplert algun dels preceptes establerts en aquesta normativa s’hi pot dirigir per tal d’interposar-hi una reclamació.

Logo_negro_cabanyal_Reviu
subvencionat per :
logo_final_ayuntamiento_participacion-ciudadana